Algemeen Activiteiten Lidmaatschap Veiligheid Nieuws

bovak verhuizing

Gewijzigde openingstijden BOVAK secretariaat
 

Met ingang van 1 maart 2016 is het BOVAK-secretariaat op vrijdag gesloten. U kunt uw vraag altijd inspreken op het antwoordapparaat. Voor dringende vragen kunt u te allen tijde contact opnemen met één van onze bestuursleden. De telefoonnummers waarop u hen kunt bereiken zijn te vinden in ons vakblad "Dé Kermisgids" en op onze website (onder het kopje Algemeen, de pagina "BOVAK bestuur").


Van onze aalmoezenier mochten we onderstaand schrijven ontvangen met het verzoek dit te publiceren

Nijmegen, 10-03-2016

Een bijzondere audiëntie bij Paus Franciscus 16 juni 2016 

Paus Franciscus nodigt de kermis en circus gemeenschap wereldwijd uit voor een audiëntie in Rome. Deze zal plaats vinden op donderdag 16 juni. Het juiste programma wordt later bekend gemaakt. In een telefonisch onderhoud heeft Mgr. A. Hurkmans referent bij de bisschoppen conferentie heeft gevraagd deze speciale audiëntie  bij u onder de aandacht te brengen  en u uit te nodigen deel te nemen.

Wanneer u deel wilt nemen dient u voor uw eigen reisdocumenten en verblijf, (annulerings)verzekering zorgen

Groepsreis Bij voldoende deelnemers kan er ook een groepsreis georganiseerd worden. Er wordt informatie ingewonnen over reis en verblijfkosten bij een reisbureau dat dit soort reizen in haar pakket heeft. Wij zouden dinsdag14 juni kunnen vertrekken naar Rome en zaterdag 18 juni terug reizen naar Nederland. U heeft dan ook paar dagen om Rome te proeven: zeer aanbevelenswaardig.

Mocht u interesse hebben deel te nemen aan deze ‘pelgrims reis’zoals de bisschop A.Hurkmans deze reis noemde dan kunt u ons alvast een mail sturen naar: info@kscc.nl.

Hartelijke groet:
B.E.M. van Welzenes sdb
Landeljjk aalmoezenier

 

LET OP..WET WAPENS EN MUNITIE <> SPEELGOEDPISTOLEN ..LET OP!

De afgelopen jaren is er veel gesproken en geschreven in de media over speelgoedpistolen zoals o.a. ‘balletjespistolen’. En onlangs nog verschenen er artikelen, zoals "Polen klemgereden om balletjespistolen" en "Tientallen nepwapens in grijpmachines op de kermis" in diverse dagbladen. Ook de BOVAK heeft hier veel aandacht aan besteed, besprekingen met politie bijgewoond etc. De problematiek omtrent de speelgoedpistolen vond vooral plaats rond de uitgifte van deze speelgoedpistolen (in allerlei vormen) door onze leden. Maar er was echter ook de onduidelijkheid bij diverse gemeenten en de handhavers hieromtrent.

Maar er is nieuws!!Dit dankzij o.a. de heer Toon Verwijk jr. en de heer I. van der Kolk. De heer Van der Kolk is specialist op het gebied van de Wet wapens munitie en heeft een proefproces gevoerd, dat uiteindelijk heeft geleid tot een EU inbreukprocedure. Dit heeft vervolgens weer geleid tot een aanpassing van de Regeling Wapens en Munitie en wij kunnen u het volgende mededelen;

Tot vorig jaar vielen deze speelgoedpistolen onder de Wet wapens en munitie. Echter er heeft een wijziging plaats gevonden, daar Nederland in strijd handelde met een Europese richtlijn; deze belemmerde namelijk de Europese markt. Dit heeft er nu toe geleid dat de bepaling waar het allemaal om draaide,“dat speelgoedwapens die op echte wapens lijken onder categorie I wapens vallen” nu in juli 2014 is geschrapt. 

www

www

De onderhavige richtlijn (2009/48/EG, bekend als de Speelgoedrichtlijn) laat veel minder ruimte om op wapens gelijkende voorwerpen van de Nederlandse markt te weren. Nederland is verplicht de Speelgoedrichtlijn na te komen en de nationale regelgeving die daarmee in strijd is aan te passen. Dit betekent dat in artikel 3 van de Regeling Wet wapens en munitie voorwerpen als bedoeld in de richtlijn worden uitgezonderd van de werking van dit artikel.

Dit betekent dat sinds juli 2014 het bezit en de verkoop van speelgoedreplica’s is toegestaan, mits deze voorzien zijn van een CE keurmerk op het speelgoed, alsook op de verpakking. En het product moet voorzien zijn van een leeftijdsbeperking 0 tm 3 jaar, geen markering boven de 14 jr.  

Dat laatste wil zeggen dat het niet wenselijk is dat personen boven de 14 jaar in het bezit komen van deze speelgoedwapens, omdat zij er naar alle waarschijnlijkheid andere intenties mee kunnen hebben. 

Voor bovengenoemd keurmerk, alsook de leeftijdsbeperking, dient de importeur te zorgen. Maar indien een exploitant een product voorhanden heeft dat niet voldoet aan de speelgoedrichtlijn (CE keurmerk etc.), dan is hij/zij hiervoor verantwoordelijk. Dus let goed op!
Het ministerie en ook de politiekorpsen zijn op de hoogte van deze aanpassing van de Regeling Wapens en Munitie, desondanks verloopt het e.e.a. echter nog niet soepel en de politie blijft bij controle en handhaving terugvallen op de oude tekst in de regeling. Ook de politiek heeft zich al geroerd, daar de heer Marcouch van de PVDA in februari jl. vragen heeft gesteld over de aanpassing in de genoemde regeling. 

wapens en munitie wet

www

In de praktijk blijkt dat de handhavers in den lande totaal niet van op de hoogte zijn van deze wijziging. En dat is zorgelijk! Exploitanten die deze artikelen in hun assortiment hebben en uitgeven als prijs, staan in hun recht. Mits deze artikelen voldoen aan de Speelgoedrichtlijn. Dus de politie mag deze goederen helemaal niet meer in beslag nemen. Ook het verbieden van deze producten, opgenomen in een artikel in algemene voorwaarden, is onjuist en onterecht. Mocht u dit onverhoopt toch overkomen, dan kan de betreffende gemeente (overheid) aansprakelijk worden gesteld. 

De BOVAK zal nog een brief sturen naar alle Nederlandse gemeenten, om problemen omtrent handhaving hiervan te voorkomen. Daarbij zullen wij adviseren om in uw belang de algemene voorwaarden o.a. hierop te doen wijzigen.
Wordt vervolgd….

 


Kijk voor informatie over Allergenen onder het kopje "Nieuws" 


OPROEP RDW!
NU OF NOOIT....hoogteontheffing!
VOORKOM BOETES!!!! 

Reeds diverse malen hebben wij u erop gewezen dat (kermis)voertuigen (alleen als er sprake is van een ondeelbare lading) niet hoger mogen zijn dan 4 meter. Omdat de BOVAK er van overtuigd is dat veel kermisexploitanten voertuigen/transporten hebben die niet aan deze hoogte afmeting voldoen, is er vorig jaar contract opgenomen met de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Daar is de mogelijkheid besproken van een eventuele hoogte-ontheffing voor voertuigen die hoger zijn dan 4 meter.

Uit de gesprekken, die er de afgelopen maanden zijn gevoerd met de RDW, is gebleken dat er de komende tijd (voorlopig) geen verandering zal komen aan de toelating van voertuigen, die hoger zijn dan 4 meter.
Natuurlijk wil de BOVAK voorkomen dat u bij een controle een flinke boete krijgt opgelegd, wanneer u rijdt met een transport dat hoger is en wij vragen u daarom nogmaals, mocht bovenstaande op u van toepassing zijn, u te melden bij het BOVAK-secretariaat. 


De BOVAK wil graag inventariseren om hoeveel exploitanten het gaat en wij denken dat dat er veel zijn! Pas wanneer er inzicht is in het aantal exploitanten, kan de RDW hierin iets betekenen voor de exploitanten. Misschien kunnen we hierdoor voorkomen dat u in de toekomst bij een controle wordt beboet.
Het gaat de RDW alleen om het aantal exploitanten en vrachtwagens.  

Dus meld u aan bij de leden van het hoofdbestuur of neem contact op met het BOVAK-secretariaat of stuur een email naar kermis@bovak.nl
Wij zullen uw gegevens strikt vertrouwelijk behandelen.

 nu

De website waar je alle (actuele) kermissen in heel Nederland vind. Onafhankelijk overzicht van alle kermissen, ondersteund door Google Maps en extra informatie.